Cắt giảm chi phí không cần thiết, dành nguồn lực cho cải cách tiền lương và chi đầu tư phát triển