Câu hỏi chưa thể trả lời của chiến sĩ được tuyên dương 'sống đẹp'