Cầu thủ ra nước ngoài thi đấu: Cơ hội hoàn thiện và khẳng định