Chân lý của đồng tiền

Có tiền mua tiên cũng được.

Siêu hài