Chàng thủy thủ hậu đậu chạy ngang hầm phóng lúc tên lửa khai hỏa