Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Lính cứu hỏa cầu viện vũ khí bí mật