Chạy đều hơn cả máy

Nhìn như một dây chuyền công nghiệp vậy.

Siêu hài