Chạy đua với thời gian để che chắn Nhà thờ Đức Bà Paris trước khi mưa xuống