Cháy rừng Siberia khiến sản xuất dầu Nga liêu xiêu