Chi cục trưởng đê điều Hà Nội: 'Đê vỡ có kế hoạch'