Chi giả 'thông minh' sẽ có thể điều khiển được bằng suy nghĩ

Các nhà nghiên cứu MIT đã cho ra đời loại chi giả có thể phản ứng song song với suy nghĩ của con người.

Thời sự