Chỉ số giá tiêu dùng tháng Hai của thành phố Hà Nội tăng 0,89%