Chiến tranh 1979: Điều Trung Quốc lo ngại nhất là Liên Xô có thể phản kích đến tận Bắc Kinh