Chiến tranh biên giới 1979: 30 tàu chiến Liên Xô đã sẵn sàng ở Biển Đông