Chiến tranh biên giới 1979: Bọn Trung Quốc xâm lược giết hại, hành hạ nhiều người bị chúng bắt