Chính thức bổ sung cháy rừng do tự nhiên là một loại hình thiên tai