Chính thức phê duyệt đề án ghi âm, ghi hình khi hỏi cung

Thủ tướng đã ký quyết định phê duyệt Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can.

Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ký quyết định phê duyệt Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11-9-2019.

Theo đó, Bộ Công an chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo việc thực hiện đề án. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND tỉnh, thành trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Thủ tướng phê duyệt đề án ghi âm, ghi hình khi hỏi cung bị can. (Ảnh minh họa)

Về lộ trình thực hiện, năm 2019 sẽ hoàn thành đề án tổng thể và triển khai đầu tư đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can.

Đến năm 2020, kể từ ngày 1-1, việc ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Kinh phí thực hiện đề án sẽ do ngân sách nhà nước đảm bảo và được sử dụng trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm của các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Việc quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương xây dựng các dự án thành phần, đảm bảo tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có, xác định nhu cầu kinh phí thực hiện đề án.

Trên cơ sở xác định nhu cầu kinh phí, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương xin ý kiến thẩm định của Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính đảm bảo kinh phí thực hiện đề án phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước hằng năm. 

Theo TUYẾN PHAN/Pháp luật TPHCM Link Gốc:           Copy Link
https://plo.vn/thoi-su/chinh-thuc-phe-duyet-de-an-ghi-am-ghi-hinh-khi-hoi-cung-857811.html

Tags: Phê duyệt  |  hỏi cung  |  ghi hình  |  âm thanh  |  địa phương  |  cơ quan trung ương  |  ngân sách nhà nước