Chôn heo chết do dịch tả trong khuôn viên nhà văn hóa phường