Chồng dại vớ được vợ khôn

Cậu con đây là Me-sừ Kim Ấm, con bà Kim Chén, cháu bà Kim Xoong.

Siêu hài