Chồng dương tính với COVID-19 vì nhầm mẫu xét nghiệm của vợ