Chống gậy lên non xem trận địa

Tháng 6/1950 Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch biên giới lấy tên là "Chiến dịch Lê Hồng Phong 2", nhằm phá thế bao vây cô lập của thực dân Pháp với cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc ta. Thu đông năm 1950, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta ở mặt trận Cao - Bắc - Lạng cùng cả nước đã dành thắng lợi to lớn trong chiến dịch biên giới. Chiến thắng này trở thành một sự kiện lịch sử quan trọng, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tiến lên dành thắng lợi quyết định.

Thứ sáu, 25/09/2020 16:17

Thời sự

Tình quân dân trong lũ 03:08

Tình quân dân trong lũ

Thứ sáu, 23/10/2020 | 13:40