Chủ tịch Hà Nội: Cửa an toàn đã hẹp lại, có thể có nhiều người d ương tính SARS-CoV-2