Chủ tịch phường Trung Văn: Không phải ông Nguyễn Thanh Hóa bị bắt mới tháo dỡ