Chưa cần ra tay 'Thánh Nô' đã để mọi người tự chết