Chưa có cơ sở kết luận luật sư Nguyễn Văn Chiến vi phạm khoản tiền 15 tỷ