Chuyện nữ Giáo sư bên trong 'căn phòng bí mật' nuôi cấy, phân lập virus ...