Có 36 hũ tro cốt tại chùa Kỳ Quang 2 chưa tìm được