Có cái máy này vào dịp tết thì hay biết mấy

Tết đến rồi, bao nhiêu thứ phải lo.

Siêu hài