Có những đứa thấy đồ ăn là sáng mắt

Tag cái đứa bạn thấy giống thế vào đây này.

Siêu hài