Cố vấn nước ngoài đứng ngoài cuộc điều tra cảnh sát Hong Kong