Con người ta khi ở dưới đáy vực, đừng chỉ nghĩ tới vận động và đọc sách