Công an đề nghị đoàn luật sư Đà Nẵng đưa ra hình thức xử lý ông Nguyễn Hữu Linh