Công bố 6 địa điểm BN1347 từng đến tại Thành phố Hồ Chí Minh