Công nhận Jerusalem của Israel, ông Trump sẽ làm gì tiếp?