Công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội: Thực hiện đồng bộ, quyết liệt