Copy - paste đã là gì, những cặp bố - con giống nhau như bản scan luôn mới chịu