Covid-19: Trung Quốc thanh minh sau khi bị chê sản xuất bộ xét nghiệm dởm