Cứ ngỡ My sói trở lại khi Thu Quỳnh bất ngờ thay đổi từ kiểu tóc đến phong cách sau “Về nhà đi con”

Bạn thấy Thu Quỳnh trong kiểu tóc mới thế nào?

Giải trí