Cụ ông 72 tuổi Trung Quốc một mình vượt gần 2.000 km đi 'trả nghĩa'