Cứ thế này thì bảo sao mà không yêu cơ chứ

Yêu chết đi được.

Siêu hài