Cuộc 'bại chiến' COVID-19 của Philippines: Hơn triệu y bác sĩ tuyệt vọng kêu gọi phong tỏa