Cuộc chiến Ngỗng - Vịt trời

Dù gì nhà có con gái vẫn hơn chứ!

Siêu hài