Cười quỳ với hậu trường bá đạo của các cảnh quay trong phim

Cưỡi voi, phi ngựa, chạy ô tô, khinh công... không ngờ sự thực lại thế này.

Theo Đất Việt