Cựu lãnh đạo Catalonia có thể chấp nhận giải pháp khác độc lập