Cựu phi công Mỹ từng không chiến với phi công Nguyễn Văn Bảy: Chúng ta đã mất đi một con người vĩ đại