ĐBQH chỉ ra điểm không hợp lý về việc tăng giá nước sạch