DIC Corp (DIG) chốt danh sách cổ đông phát hành 15 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Năm 2018 DIC Corp đạt 324 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 18% kế hoạch được giao.

Ngày 15/8 tới đây Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp – mã chứng khoán DIG) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 15 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 5 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 150 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 DIC Corp đạt 2.345 tỷ đồng doanh thu, tăng 60% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế đạt 324 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ và vượt 18% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Với kết quả đạt được, ĐHCĐ thường niên năm 2019 đã quyết định thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trong đó dành hơn 326 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 12% cho cổ đông với tỷ lệ chia 7% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu. Như vậy, để trả đủ cổ tức năm 2018, DIC Corp phải dùng cả nguồn lợi nhuận lũy kế còn lại từ các năm trước để bổ sung.

Tính đến hết năm 2018 DIC Corpr còn hơn 362 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 178 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và 66 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Dự kiến sau phát hành DIC Corp sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 3.000 tỷ đồng hiện nay lên gần 3.150 tỷ đồng.

Theo Mai Nguyễn/Tổ quốc Link Gốc:           Copy Link
http://ttvn.vn/kinh-doanh/dic-corp-dig-chot-danh-sach-co-dong-phat-hanh-15-trieu-co-phieu-tra-co-tuc-420191814126683.htm

Tags: DIC Corp DIG  |  Cổ đông  |  phát hành  |  cổ phiếu  |  Năm 2018  |  Lợi nhuận sau thuế  |  DIC Corp  |  Phân phối  |  Ngoài ra  |  phân phối lợi nhuận