Đa dạng hoá dịch vụ y tế, hướng đến chuyên nghiệp, đưa 'dòng chảy ngược trở lại Việt Nam' hậu COVID-19