Đã ngủ với người khác thì chia tay đi

Lý do không thể chính đáng hơn.

 

Theo Đất Việt