Đã thu giữ chiếc xe tải đổ dầu thải 'đầu độc' nguồn nước sạch Sông Đà